MENU

KAMI BERJANJI UNTUK MENGURUSKAN PENILAIAN HARTA BERKADAR BAGI MAKSUD CUKAI TAKSIRAN DAN URUSAN TAKSIRAN DAN URUSAN SEMUA HARTA MAJLIS SECARA ADIL DAN WAJAR

AM

Mengeluarkan bil cukai taksiran kepada pemilik harta berkadar selewat-lewatnya pada 15 Januari (1/2 Penggal pertama) dan 15 Julai (1/2 penggal ke 2).

  • Surat makluman bagi permohonan pindahmilik disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  • Surat makluman bagi permohonan tukar alamat disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  • Surat keputusan bantahan disediakan dalam masa 6 bulan dari tarikh surat bantahan diterima.
  • Penyerahan Notis Pindaan Nilaian selewat-lewatnya 30 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa.
  • Mengeluarkan bil sewa kepada penyewa harta majlis selewat-lewatnya 10 haribulan pada setiap bulan.