MENU
 

1.0 MANUAL OSC 3.0 PLUS (Klik Di Sini)
      1.1 Manual Pengguna (SP) - KM (Klik Sini)

2.0 SENARAI SEMAK OSC
PERHATIAN! Hanya borang yang tersenarai di bawah sahaja yang diterimapakai untuk semakan Bahagian Pusat Setempat OSC, MPT seperti berikut: 

3.0 Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak(Pindaan)2014

5.0 Kebenaran Merancang
      5.1 BORANG A - PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
      5.2 KM01- SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR (PEMBANGUNAN BERCAMPUR/SKIM)
      5.3 BORANG JPPB - KM-95 PENGIRAAN FI
      5.4 KM02 - PELAN PERTAPAKAN 2017
      5.5 KM03 - PELAN PERTAPAKAN - BILLBOARD 2015b
      5.6 KM07 - PELAN LANDSKAP
      5.7 KM08 - PELAN PENAMAAN TAMAN DAN JALAN 2017
      5.8 SYARAT PELAN PERTAPAKAN
6.0 Pelan Bangunan
      6.1 BORANG G 01A - BAYARAN PELAN
      6.2 BORANG G 02 - PELAN BANGUNAN (PINDAAN MINOR)
      6.3 BORANG G 06 A - SEMAKAN PERMOHONAN SKIM (CFO)
      6.4 KB01 - PELAN BANGUNAN
      6.5 KB02 - PELAN BANGUNAN (KEDIAMAN SESEBUAH)
      6.6 KB03 - BILLBOARD MINIPOLE UNIPOLE_2015b  
     
6.7 KB04 -  MENARA TELEKOMUNIKASI
      6.8 KB06-PELAN KONKRIT TETULANG (RC)_2017
     
6.9 PELAN BANGUNAN (PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG)
       6.10 PSB - SENARAI SEMAK PSB (PERMIT SEMENTARA BANGUNAN RUMAH PEKERJA)

7.0 Pembangunan Tanah7.0 Pelan Kejuruteraan
      7.1 Borang A - Kerja Tanah
    
  7.2 Borang C -Kerja Tanah Kecil
     
7.3 KJ03 - Kerja Tanah
     
7.4 KJ04 - Kerja Tanah (Semakan Terperinci)
      7.5 KJ05 - Jalan dan Parit  
      7.6 KJ06 - Jalan dan Parit (Semakan Terperinci)
      7.7 KJ07 - Pelan Lampu Jalan
      7.8 Senarai Semak Pendaftaran (Kerja Tanah Kecil)

      8.1 Lampiran C - Keterangan Butiran Hakmilik
      8.2 PT01 - Pecah Sempadan dan Ubah Syarat 124A
      8.3 PT02 - Serah Berimilik Semula 204D
      8.4 PT03 - Pelan Pinta Ukur (124A & 204D)
      8.5 PT03(A) - Pelan Pinta Ukur

9.0 Notifikasi Permulaan Kerja Binaan :
      9.1 P3A : Notifikasi Kerja Tanah (Borang A)
      9.2 P3B: Notifikasi Kerja Bangunan (Borang B)

CCC2-Senarai Semak Pemeriksaan Interim-PSP
(Dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut)

10.0 Pemeriksaan Interim
        10.1 P4: Senarai Semak Pemeriksaan Interim
        10.2 P4 : Kesediaan Interim Pemohon

Nota:
Senarai Semak P4: Senarai Semak Pemeriksaan Interim dan P4: Kesediaan Interim Pemohon dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut.

CCC3-Senarai Semak Pemeriksaan Akhir - PSP
(Dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut)

11.0 Pemeriksaan Akhir
        11.1 P5: Senarai Semak Pemeriksaan Akhir 1 dan 2
        11.2 P5: Borang Pemeriksaan Akhir 1 (Pemohon)
        11.3 P5: Borang Pemeriksaan Akhir 2 (Pemohon)
Nota:
Senarai semak P5: Senarai Semak Pemeriksaan Akhir 1 dan 2, P5: Borang Pemeriksaan Akhir 1 (Pemohon) dan P5: Borang Pemeriksaan Akhir 2 (Pemohon) dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut.

12.0 Pendepositan CCC
        12.1 P6: Pendepositan CCC dan Borang G1 sehinggga G21
        12.2 P6: Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan
        12.3 P6: Senarai Alamat MPT, LAM dan LJM
        12.4 P6: Senarai G1 sehingga G21

Semakan OSC Online
Senarai Kakitangan OSC
Borang Urusan Pentadbiran di PTG & PDT Negeri Perak
Nota :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF)
Tambahan : SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SEMULA AIR HUJAN (SPAH) (Klik Sini)
BUKU PANDUAN CEKAP TENAGA (Klik Sini)