MENU
 

Jabatan

1. Apakah bidang-bidang yang diuruskan oleh Jabatan Pengurusan dan Perkhidmatan?
Jabatan Pengurusan dan Perkhidmatan menguruskan bidang-bidang seperti berikut:- A. Pengurusan kesihatan B. Perlesenan C. Sektor penjaja D. Aktiviti kawalan mutu makanan E. Aktiviti pengindahan

2. Apakah tanggungjawab Pengurusan kesihatan?
Bertanggungjawab untuk mengurus urusan-urusan berkaitan dengan kesihatan awam dan perlesenan am. Pemantauan sering dilakukan ke atas premis-premis makanan serta premis- premis persendirian bagi memastikan amalan kebersihan berkaitan aspek- aspek kesihatan awam serta pematuhan terhadap peraturan-peraturan perlesenan dipatuhi

3. Apakah urusan yang dibuat oleh Perlesenan?
Majlis sentiasa menguruskan dan mengawal selia pembangunan dari segi perlesenan dengan lebih teratur dan berkesan kerana aspek ini menyumbang kepada pembangunan dan peningkatan sosio-ekonomi warga Taiping. Ianya merangkumi aspek-aspek perlaksanaan dasar mengikut keperluan dan peraturan yang ditetapkan. Semua lesen-lesen premis perniagaan, lesen premis pusat hiburan, perusahaan dan iklan diproses bagi mengawal pertumbuhan perniagaan supaya selaras dengan dasar undang-undang yang dikuatkuasakan.