MENU
 

1.0 MANUAL OSC 3.0 (Klik Di Sini)

2.0 SENARAI SEMAK OSC
PERHATIAN! Hanya borang yang tersenarai di bawah sahaja yang diterimapakai untuk semakan Bahagian Pusat Setempat OSC, MPT seperti berikut: 

3.0 Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak(Pindaan)2014

5.0 Kebenaran Merancang
      5.1 BORANG A - PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
      5.2 KM01- SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR (PEMBANGUNAN BERCAMPUR/SKIM)
      5.3 BORANG JPPB - KM-95 PENGIRAAN FI
      5.4 KM02 - PELAN PERTAPAKAN 2017
      5.5 KM03 - PELAN PERTAPAKAN - BILLBOARD 2015b
      5.6 KM07 - PELAN LANDSKAP
      5.7 KM08 - PELAN PENAMAAN TAMAN DAN JALAN 2017
      5.8 SYARAT PELAN PERTAPAKAN
6.0 Pelan Bangunan
      6.1 BORANG G 01A - BAYARAN PELAN
      6.2 BORANG G 02 - PELAN BANGUNAN (PINDAAN MINOR)
      6.3 BORANG G 06 A - SEMAKAN PERMOHONAN SKIM (CFO)
      6.4 KB01 - PELAN BANGUNAN
      6.5 KB02 - PELAN BANGUNAN (KEDIAMAN SESEBUAH)
      6.6 KB03 - BILLBOARD MINIPOLE UNIPOLE_2015b  
     
6.7 KB04 -  MENARA TELEKOMUNIKASI
      6.8 KB06-PELAN KONKRIT TETULANG (RC)_2017
     
6.9 PELAN BANGUNAN (PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG)
7.0 Pelan Kejuruteraan
      7.1 Borang A - Kerja Tanah
    
  7.2 Borang C -Kerja Tanah Kecil
     
7.3 KJ03 - Kerja Tanah
     
7.4 KJ04 - Kerja Tanah (Semakan Terperinci)
      7.5 KJ05 - Jalan dan Parit  
      7.6 KJ06 - Jalan dan Parit (Semakan Terperinci)
      7.7 KJ07 - Pelan Lampu Jalan
      7.8 Senarai Semak Pendaftaran (Kerja Tanah Kecil)

8.0 Pembangunan Tanah
      8.1 Lampiran C - Keterangan Butiran Hakmilik
      8.2 PT01 - Pecah Sempadan dan Ubah Syarat 124A
      8.3 PT02 - Serah Berimilik Semula 204D
      8.4 PT03 - Pelan Pinta Ukur (124A & 204D)
      8.5 PT03(A) - Pelan Pinta Ukur

9.0 Notifikasi Permulaan Kerja Binaan :
      9.1 P3A : Notifikasi Kerja Tanah (Borang A)
      9.2 P3B: Notifikasi Kerja Bangunan (Borang B)

CCC2-Senarai Semak Pemeriksaan Interim-PSP
(Dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut)

10.0 Pemeriksaan Interim
        10.1 P4: Senarai Semak Pemeriksaan Interim
        10.2 P4 : Kesediaan Interim Pemohon

Nota:
Senarai Semak P4: Senarai Semak Pemeriksaan Interim dan P4: Kesediaan Interim Pemohon dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut.

CCC3-Senarai Semak Pemeriksaan Akhir - PSP
(Dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut)

11.0 Pemeriksaan Akhir
        11.1 P5: Senarai Semak Pemeriksaan Akhir 1 dan 2
        11.2 P5: Borang Pemeriksaan Akhir 1 (Pemohon)
        11.3 P5: Borang Pemeriksaan Akhir 2 (Pemohon)
Nota:
Senarai semak P5: Senarai Semak Pemeriksaan Akhir 1 dan 2, P5: Borang Pemeriksaan Akhir 1 (Pemohon) dan P5: Borang Pemeriksaan Akhir 2 (Pemohon) dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut.

12.0 Pendepositan CCC
        12.1 P6: Pendepositan CCC dan Borang G1 sehinggga G21
        12.2 P6: Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan
        12.3 P6: Senarai Alamat MPT, LAM dan LJM
        12.4 P6: Senarai G1 sehingga G21

Semakan OSC Online
Senarai Kakitangan OSC
Borang Urusan Pentadbiran di PTG & PDT Negeri Perak
Nota :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF)
Tambahan : SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SEMULA AIR HUJAN (SPAH) (Klik Sini)
BUKU PANDUAN CEKAP TENAGA (Klik Sini)